ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

บริการประชาชน​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00010
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00000
เดือนก่อน 00700
ปีนี้ 05181
ปีก่อน 07217
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ.
  ประกาศ อบต.คูเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 30 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 2566(ดู 23) 
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  - 4 ส.ค. 2566(ดู 25) 
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตตำบลคูเมืองทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักรปกครอดบริการสาธารณะขององค์งส่วนท้องถิ่น โดยการสแกน QR Code ตอบแบบประเมิน - 25 ก.ค. 2566(ดู 46) 
  กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ดำเนินการจัดเก็บภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค.- 8 ส.ค. 2566 ประจำปี 2566 - 24 ก.ค. 2566(ดู 25) 
  กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 24 ก.ค. 2566(ดู 107) 
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 - 7 ก.ค. 2566(ดู 32) 
  ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของจังหวัดยโสธร และเว็บไซต์ของ อบต.คูเมือง - 30 มิ.ย. 2566(ดู 30) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 มิ.ย. 2566(ดู 42) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 2566(ดู 67) 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 พ.ย. 2565(ดู 105) 
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 12 ต.ค. 2565(ดู 113) 
  คู่มือประชาชนการให้บริการ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) - 23 ก.ย. 2564(ดู 119) 
  วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 15 ส.ค. 2566(ดู 20) 
  วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 3 ส.ค. 2566(ดู 30) 
  วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 27 ก.ค. 2566(ดู 30) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3 - 26 ก.ค. 2566(ดู 43) 
  วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 17 ก.ค. 2566(ดู 36) 
  เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 10 ก.ค. 2566(ดู 37) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2 - 22 พ.ค. 2566(ดู 47) 
  ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง - 5 พ.ค. 2566(ดู 55) 
  ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 39) 
  สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ - 3 พ.ค. 2566(ดู 45) 
  สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 72) 
  แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ - 3 พ.ค. 2566(ดู 44) 
  สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 40) 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 3 พ.ค. 2566(ดู 47) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวสารชุมชน
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 ก.ย. 2566(ดู 4) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ส.ค. 2566(ดู 21) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 ส.ค. 2566(ดู 24) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ส.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 12 (สายข้างโรงเรียนบ้านขามทิศใต้ ตรงข้ามบ้านนางละอองดาว ตรงข้ามสวนนายคูณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 ส.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 ส.ค. 2566(ดู 23) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ส.ค. 2566(ดู 17) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักแขนปรับระดับได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 71) 
  ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 81) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 63) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 76) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค. 2565(ดู 79) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ธ.ค. 2565(ดู 84) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่จัดงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการกิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์สร้างสมาฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ธ.ค. 2565(ดู 84) 
  จ้างนายสุภัควัฒน์ เวียงจันทร์ เพื่อปฎิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างนายศรศรี ซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างนายวีระพงษ์ ควรรู้ดี เพื่อปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างนายวรานนท์ ชาติภูธร เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างนายเล็ก ศรีแก้วกุล เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้าง นายยุรนันท์ นิลขาว เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29
  จ้างนายมงกุฏ บุญเข้ม บันทึกข้อมูลและดูแลระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-29

ภาพกิจกรรม

โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในชุมชน (ด่านชุมชน) ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตรวจสอบ คัดกรอง ป้องปราม ตักเตือน แนะนำ การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอด (ดู 11)

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส (วัดบ้านขาม (ดู 12)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

หมอพราหมณ์ สู่ขวัญ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 216)

ขี้ไต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 41)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 531)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 592)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 352)

ดาวน์โหลดใหม่

  เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [25 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [22 ก.ย. 2566]
  เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [22 ก.ย. 2566]
  รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 : [6 ก.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [25 ส.ค. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [22 ส.ค. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [21 ส.ค. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 12 (สายข้างโรงเรียนบ้านขามทิศใต้ ตรงข้ามบ้านนางละอองดาว ตรงข้ามสวนนายคูณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [18 ส.ค. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [18 ส.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร