องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


จ.อ.ธนัชกฤศ ต้นทัพไทย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-8105-2739


นางสาวรสรินทร์ พากเพียร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ.อ.ภัคพงษ์ สุริยะรังษี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวอัญชลี นากรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายอัศวิน ผังคี
นิติกรปฏิบัติการ


นายธนวัฒน์ คำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพบูลย์ สอางค์จิตร
พนักงานขับรถยนต์


นายจีรศักดิ์ นพพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นายสุภัควัฒน์ เวียงจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายอรรถพันธ์ วิรุณพันธ์
คนงาน


นายภานรินทร์ ไชยเอิก
คนงาน


นางสาวปัทมา รังษี
คนงาน


นายอวิสระ สระแก้ว
คนงาน


นางปราณี พันธุระ
คนงาน


นายวรณ์ มีสัตย์
ภารโรง