องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


จ.อ.ธนัชกฤศ ต้นทัพไทย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-8105-2739


นางสาวรสรินทร์ พากเพียร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ.อ.ภัคพงษ์ สุริยะรังษี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายอานนท์ ตนัยศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอัญชลี นากรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายธนวัฒน์ คำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพบูลย์ สอางค์จิตร
พนักงานขับรถยนต์


นายสุนทร รู้แสวง
พนักงานขับรถยนต์


นายสืบสกุล ศรีมะเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายอรรถพันธ์ วิรุณพันธ์
คนงานทั่วไป


นายอนาวิน ศรีทองจันทร์
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย ศรีมะเรือง
คนงานทั่วไป


นายวรณ์ มีสัตย์
ภารโรง


นางสาวปราณี พันธุระ
คนงานทั่วไป