องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


จ.อ.ธนัชกฤศ ต้นทัพไทย
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 09-8105-2739


นายธนิตศักดิ์ จรูญทรัพย์วัฒนะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายอดิศักดิ์ บุญสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายค่ำคูณ สาระวัน
คนงาน