องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ก.ย. 2566 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 12 (สายข้างโรงเรียนบ้านขามทิศใต้ ตรงข้ามบ้านนางละอองดาว ตรงข้ามสวนนายคูณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) 17 ส.ค. 2566 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างกิ่งไม้หรือเศษหญ้า และดินที่รื้อออกจากร่องระบายน้ำไปกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออปกรณ์ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิว ยกระดับถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 (สายกลางหมู่บ้าน - คลองส่งน้ำบ้านแม่ประคอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลฃครุภัณฑ์ 001-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายสุนทร - บ้านแม่เตือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขนาด 150x200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 8 (สายบ้านพ่อสุพัฒน์ - บ้านายมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ ผลิตยาหม่องว่านเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 3 ก.ค. 2566 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1+2566 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 3 ก.ค. 2566 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน ภายในตำบลคูเมือง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2566 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านขาม หมู่ที่ 5 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566 54
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 37
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566 43