องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสุริยา หงษ์อินทร์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 08-7260-4087


นายอภิชาติ สานุสันติ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายศุภชัย ศรีมะเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายสุนทร รู้แสวง
พนักงานขับรถยนต์


นายสืบสกุล ศรีมะเรือง
พนักงานขับรถยนต์


นายสมชาย ถวนนอก
คนงานประจำรถขยะ


นายชุมพร แสงจันดา
คนงานประจำรถขยะ