องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสุริยา หงษ์อินทร์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 08-7260-4087


นายอภิชาติ สานุสันติ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ