องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2566 34
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566   3 ต.ค. 2566 32
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 22
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   5 ก.ค. 2566 45
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 เม.ย. 2566 42
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 170
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 38
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   6 ม.ค. 2566 17
เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 ธ.ค. 2565 59
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565   31 ต.ค. 2565 57
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 ต.ค. 2565 70
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2564 128
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   8 ก.พ. 2564 130
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   27 มี.ค. 2563 126
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   24 ต.ค. 2562 128
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   15 พ.ย. 2561 146
งบแสดงฐานะการเงิน   30 ก.ย. 2561 127
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   25 พ.ค. 2561 129