องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 เม.ย. 2566 10
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 13
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 13
เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 ธ.ค. 2565 33
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565   31 ต.ค. 2565 33
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 ต.ค. 2565 37
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2564 96
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   8 ก.พ. 2564 99
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   27 มี.ค. 2563 99
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   24 ต.ค. 2562 100
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   15 พ.ย. 2561 103
งบแสดงฐานะการเงิน   30 ก.ย. 2561 108
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   25 พ.ค. 2561 100