องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2566 74
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566   3 ต.ค. 2566 121
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 56
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   5 ก.ค. 2566 71
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 เม.ย. 2566 68
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 240
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 70
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   6 ม.ค. 2566 36
เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 ธ.ค. 2565 76
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565   31 ต.ค. 2565 73
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 ต.ค. 2565 91
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2564 140
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   8 ก.พ. 2564 143
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   27 มี.ค. 2563 142
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   24 ต.ค. 2562 145
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   15 พ.ย. 2561 162
งบแสดงฐานะการเงิน   30 ก.ย. 2561 145
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   25 พ.ค. 2561 151