องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางพรธิดา สาระวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 09-3078-5006


นางสาวจูนรัณดา สาระคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน


นางมะลิวรรณ สุภาพ
ครู.คศ.2 (ศพด.สำโรง)


นางอรุณวรรณ สาราธร
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านพลไว)


นางจุไรรัตน์ ชาติภูธร
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านคูเมือง)


นางนิรชา สิงห์สำราญ
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านคุ้ม)


นางราตรี โสธิธรรม
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านขาม)


นางพิสมัย เวียงจันทร์
ครู.คศ.2 (ศพด.บ้านคุ้ม)


นางหนูเวียง ศรีปัดฐา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.บ้านพลไว)


นางทองม้วน สมภาร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.บ้านขาม)


นางสาววิไลวรรณ ชัยบุตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.บ้านสำโรง)


นางสาวอรพิน สอางค์จิตร
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านคุ้ม)


นางสาวยุพิน สาระธร
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านคูเมือง)