องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางพรธิดา สาระวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 09-3078-5006


นางมะลิวรรณ สุภาพ
ครูชำนาญการ (ศพด.บ้านสำโรง)


นางอรุณวรรณ สาราธร
ครูชำนาญการ (ศพด.บ้านพลไว)


นางราตรี โสธิธรรม
ครูชำนาญการ (ศพด.บ้านขาม)


นางจุไรรัตน์ ชาติภูธร
ครูชำนาญการ (ศพด.บ้านคูเมือง)


นางนิรชา สิงห์สำราญ
ครูชำนาญการ (ศพด.บ้านคุ้ม)


นางสาวจูนรัณดา สาระคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน


นางหนูเวียง ศรีปัดฐา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.บ้านพลไว)


นางทองม้วน สมภาร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.บ้านขาม)


นางสาววิไลวรรณ ชัยบุตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.บ้านสำโรง)


นางสาวอรพิน สอางค์จิตร
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านคุ้ม)


นางสาวยุพิน สาระธร
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านคูเมือง)


นางสาวลักขณา บุญญฤทธิ์
คนงาน