องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 27

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 18 มิ.ย. 2567 104
ข้อมูลการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง 18 มิ.ย. 2567 94
ข้อมูลรายชื่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 10 มิ.ย. 2567 307
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 10 มิ.ย. 2567 341
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสังคมเบี้ยผู้สูงอายุ ก่อนตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย 2 พ.ค. 2567 101
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 18 เม.ย. 2567 90
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 31 ต.ค. 2566 91
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 29 ก.ย. 2566 92
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ก.ย. 2565 107
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 9 มิ.ย. 2565 336
ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 9 มิ.ย. 2565 341
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 3 ม.ค. 2565 328