องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายอุทัย พิมพ์พันธ์
ประธานสภา อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 09-8236-3483


นายสมคิด ต้นทัพไทย
รองประธานสภาฯ อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 08-3378-5818


นางปนัดดา ดวงงาม
เลขานุการสภา อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 08-1076-5559


นายบุญเทียบ เข็มมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 08-4498-8098


นายทองคำ กองคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 09-8127-3934


นายสลัด วระเกตุ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 09-4070-2375


นายจำเริญ บุญยัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 09-3520-1380


นายวินัย วงษ์คำรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 08-5771-5741


นายวิเชียร ศรีทองจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 09-7214-9383


นายสมัคร บุญยัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 08-4709-2987


นายสมเกียรติ แนวน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 08-3369-0116


นายภัทรพล พราวศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 09-1571-6264


นายเดช หงษาพล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 08-0796-4395