องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 8 ก.พ. 2567 111
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2567 2 ก.พ. 2567 127
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 31 ม.ค. 2567 119
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31 ม.ค. 2567 117
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ม.ค. 2567 143
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ม.ค. 2567 142
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 10 ม.ค. 2567 152
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสของ อบต.คูเมือง 10 ม.ค. 2567 44
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น 10 ม.ค. 2567 46
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของ อบต.คูเมือง 10 ม.ค. 2567 41
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 10 ม.ค. 2567 47
มาตรการต่อต้านการให้ การรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 ม.ค. 2567 15
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 10 ม.ค. 2567 14
จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.คูเมือง 8 ม.ค. 2567 27
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2567 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 8 ม.ค. 2567 28
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสาร อบต.คูเมือง เล่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 8 ม.ค. 2567 6
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28 ธ.ค. 2566 18
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 28 ธ.ค. 2566 20
เจตนารมณ์การไม่รับของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 28 ธ.ค. 2566 19
เจตนารมณ์การไม่รับของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 28 ธ.ค. 2566 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566 21
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 4 ธ.ค. 2566 36
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ประจำเดือนธันวาคม 2566) 30 พ.ย. 2566 33
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ (ประจำเดือนธันวาคม 2566) 30 พ.ย. 2566 42
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 23 พ.ย. 2566 41
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 1 พ.ย. 2566 77
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 พ.ย. 2566 64
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 ต.ค. 2566 87
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 ต.ค. 2566 101
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ต.ค. 2566 86