องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ อบต.คูเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 30 ส.ค. 66 30 ส.ค. 2566 23
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 4 ส.ค. 2566 25
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตตำบลคูเมืองทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักรปกครอดบริการสาธารณะขององค์งส่วนท้องถิ่น โดยการสแกน QR Code ตอบแบบประเมิน 25 ก.ค. 2566 46
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ดำเนินการจัดเก็บภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค.- 8 ส.ค. 2566 ประจำปี 2566 24 ก.ค. 2566 25
กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 24 ก.ค. 2566 107
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 7 ก.ค. 2566 32
ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของจังหวัดยโสธร และเว็บไซต์ของ อบต.คูเมือง 30 มิ.ย. 2566 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 28 มิ.ย. 2566 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566 26
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 23 มิ.ย. 2566 23
กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะ คลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 2) ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3) ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ 4) สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ป้องกันดูแลตนเ 19 มิ.ย. 2566 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 2 มิ.ย. 2566 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2566 45
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 พ.ค. 2566 41
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 1 พ.ค. 2566 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 เม.ย. 2566 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 เม.ย. 2566 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 10 เม.ย. 2566 66
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 29 มี.ค. 2566 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 28 มี.ค. 2566 240
ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานในวันหยุดราชการ 24 มี.ค. 2566 27
เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น 10 มี.ค. 2566 52
เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 8 มี.ค. 2566 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7 มี.ค. 2566 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนราม 7 มี.ค. 2566 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 7 มี.ค. 2566 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 7 มี.ค. 2566 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 7 มี.ค. 2566 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 มี.ค. 2566 31