องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 2 มิ.ย. 2566 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2566 14
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 พ.ค. 2566 11
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 1 พ.ค. 2566 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 เม.ย. 2566 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 เม.ย. 2566 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 10 เม.ย. 2566 38
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 29 มี.ค. 2566 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 28 มี.ค. 2566 214
ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานในวันหยุดราชการ 24 มี.ค. 2566 11
เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น 10 มี.ค. 2566 24
เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 8 มี.ค. 2566 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7 มี.ค. 2566 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนราม 7 มี.ค. 2566 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 7 มี.ค. 2566 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 7 มี.ค. 2566 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 7 มี.ค. 2566 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 มี.ค. 2566 9
เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 31 ม.ค. 2566 36
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 5 ม.ค. 2566 76
เรื่อง เจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Oolicy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ธ.ค. 2565 30
เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ธ.ค. 2565 58
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 25 พ.ย. 2565 63
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 25 พ.ย. 2565 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-59-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2565 34
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 พ.ย. 2565 139
เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 พ.ย. 2565 59
เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 3 พ.ย. 2565 72
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2565 70