องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 30 พ.ค. 2567 24
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 30 พ.ค. 2567 20
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานอกเวลาราชการ 1 พ.ค. 2567 52
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 1 พ.ค. 2567 42
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัยญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 เม.ย. 2567 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 ครั้งที่ 2 25 เม.ย. 2567 50
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 19 เม.ย. 2567 52
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 11 เม.ย. 2567 30
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 เม.ย. 2567 105
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 1 เม.ย. 2567 73
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 เม.ย. 2567 78
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 29 มี.ค. 2567 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายที่ 1) (สายบ้านนายยา นานอก - บ้านนายสมร พิลาวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 20 มี.ค. 2567 106
ขออนุมัติปรับปรุง คู่มือประชาชน (ด้านการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) พ.ศ 2567 13 มี.ค. 2567 99
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5 มี.ค. 2567 92
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 28 ก.พ. 2567 110
มาตรการป้องกัน กรณีอาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและความเสียหายในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน 28 ก.พ. 2567 83
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 8 ก.พ. 2567 188
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2567 2 ก.พ. 2567 200
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 31 ม.ค. 2567 196
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31 ม.ค. 2567 202
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ม.ค. 2567 217
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ม.ค. 2567 204
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 10 ม.ค. 2567 212
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสของ อบต.คูเมือง 10 ม.ค. 2567 106
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น 10 ม.ค. 2567 97
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของ อบต.คูเมือง 10 ม.ค. 2567 100
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 10 ม.ค. 2567 92
มาตรการต่อต้านการให้ การรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 ม.ค. 2567 61