องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สังคมคุณธรรม นำความรอบรู้ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง การคมนาคมสะดวก  
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

พันธกิจ

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำ  แสวงหาวิธีการลดต้นทุนการผลิต
3.  แก้ไขปัญหาความยากจน / เพิ่มการออม
4.  ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.  ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ
8.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและสร้างความไม่สงบในชุมชน
10.  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
11.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
12.  พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
13.  ส่งเสริมการลงทุน และจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
14.  ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
15.  พัฒนาสถาบันเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
16.  พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยให้มีประสิทธิภาพ
17.  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้
18.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและควบคุมโรคติดต่อ
19.  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
20.  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์


จุดมุ่งหมายพัฒนา

1. การคมนาคมมีความสะดวก  มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงทางด้านการเงิน
4. มีการต่อยอดและรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ประชาชนนำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างเข้าใจ
6. มีระบบชลประทานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์
8. เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด
9. เป็นชุมชนที่มีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
10. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
11. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
12. เป็นชุมชนรักประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
13. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบอาชีพ
14. เป็นท้องถิ่นที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
15. เป็นชุมชนที่ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวอบอุ่น และเข้มแข็ง
16. ประชาชนได้รับบริการด้านงานป้องกันภัย  และได้รับการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยหรือเหตุฉุกเฉิน
17. ประชาชนและบุคลากรของตำบลคูเมืองเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความรู้ทุกระดับ
18. ประชาชนได้รับบริการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน  มีสุขภาพอนามัยที่ดี
19. เป็นชุมชนที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับ
20. เป็นชุมชนที่ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ลดละเลิกการใช้สารเคมีในการผลิตพืชผลทางการเกษตร

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1068