องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 35

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567   5 มิ.ย. 2567 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   7 ส.ค. 2566 100
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   21 ก.พ. 2566 210
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   16 ส.ค. 2565 1875
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   12 ก.ค. 2565 117
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   12 ก.ค. 2565 1040
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   28 ก.ย. 2564 435
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   17 ส.ค. 2564 567
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   7 พ.ค. 2564 159
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2563 190
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2563 748
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   19 ส.ค. 2563 122
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   12 ก.พ. 2563 440
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (5ปี)   14 มิ.ย. 2562 180
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)   26 มิ.ย. 2561 153
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)   1 ต.ค. 2560 167
แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)   3 ต.ค. 2559 696
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)   1 ต.ค. 2558 210