องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   7 ส.ค. 2566 47
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   21 ก.พ. 2566 184
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   16 ส.ค. 2565 1316
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   12 ก.ค. 2565 93
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   12 ก.ค. 2565 206
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   28 ก.ย. 2564 289
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   17 ส.ค. 2564 551
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   7 พ.ค. 2564 146
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2563 175
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   11 พ.ย. 2563 676
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   19 ส.ค. 2563 103
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   12 ก.พ. 2563 386
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (5ปี)   14 มิ.ย. 2562 166
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)   26 มิ.ย. 2561 137
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)   1 ต.ค. 2560 150
แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)   3 ต.ค. 2559 628
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)   1 ต.ค. 2558 187