องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 5

E-Service : คำร้องออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์