องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 7

E-Service : คำร้องออนไลน์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน