องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 7 ก.พ. 2567 159
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 1 ก.พ. 2567 182
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 1 ก.พ. 2567 157
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก 25 ม.ค. 2567 173
วันอังคารที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 13 ธ.ค. 2566 192
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 4 ธ.ค. 2566 228
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 4 ธ.ค. 2566 208
วันศุกร์ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ (งบลงทุน) และพิจารณาระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ว่าด้วยการดำเนินการในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ณ ห้องประช 1 ธ.ค. 2566 90
วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 15 ส.ค. 2566 116
วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 3 ส.ค. 2566 130
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 27 ก.ค. 2566 110
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3 26 ก.ค. 2566 142
วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 17 ก.ค. 2566 96
เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 10 ก.ค. 2566 116
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2 22 พ.ค. 2566 153
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 25 พ.ย. 2565 89
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 24 พ.ย. 2565 105
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 26 ก.ค. 2565 79
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 22 ก.ค. 2565 86
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 27 พ.ค. 2565 73
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 25 พ.ค. 2565 85
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 8 ก.พ. 2565 87
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 25 ม.ค. 2565 78
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 5 พ.ค. 2564 355
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 30 เม.ย. 2564 403
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองการการประชุมสามัย ประจำปี พ.ศ 2563 สมัยแรก 23 ก.ค. 2563 353
วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 30 พ.ย. 542 46