องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2566 4
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2566 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2566 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2566 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 พ.ค. 2566 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พ.ค. 2566 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2566 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุครอบครัวยากจน (นายวิสิทธิ์ คุ้มบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2566 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)   28 เม.ย. 2566 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2566 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมหลังคาประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 เม.ย. 2566 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำจุดตามโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เม.ย. 2566 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มี.ค. 2566 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มี.ค. 2566 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2566 6
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ลำโพงห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2566 6
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-52-0001,001-55-0003,00155-004โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2566 7
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565   30 ม.ค. 2566 27
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ม.ค. 2566 7
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง เลื่อยยนต์ เลขทะเบียน 068-59-0003โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ม.ค. 2566 6
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565   12 ต.ค. 2565 6
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564   21 มี.ค. 2565 78
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563   26 เม.ย. 2564 120
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุประจำปี 2563   30 มี.ค. 2563 113
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุประจำปี   30 มี.ค. 2563 132