องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางปนัดดา ดวงงาม
ปลัด อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 08-1076-5559


นายสุริยา หงษ์อินทร์
รองปลัด อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 08-7260-4087


จ.อ.ธนัชกฤศ ต้นทัพไทย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 09-8105-2739


นางสาวกิตติอร กิติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 08-1718-5559


นายศิริชัย พรมราช
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 08-7262-6627


นางศิริยุพิน วิริยะสุชน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 08-7652-0325


นางสุภาพ สิทธิสอน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 09-5620-6244


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม