องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 3

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   12 เม.ย. 2566 36
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   23 มี.ค. 2565 86
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)   7 มี.ค. 2565 94
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลส่วนราชการในสังกัด   21 ก.พ. 2565 80
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลส่วนราชการในสังกัด   21 ก.พ. 2565 85
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส   21 ก.พ. 2565 71
เรื่อง มาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   21 ต.ค. 2564 145
เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   21 ต.ค. 2564 101
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   21 ต.ค. 2564 106
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   21 ต.ค. 2564 99
เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   21 ต.ค. 2564 110
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   21 ต.ค. 2564 115
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโชน์ส่วนรวม   21 ต.ค. 2564 125
เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน   21 ต.ค. 2564 98
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   21 ต.ค. 2564 115
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564   1 ก.ย. 2564 123
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563   19 เม.ย. 2564 156
มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ต.ค. 2563 142
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   1 ต.ค. 2563 151
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1 ต.ค. 2563 135
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ต.ค. 2563 141
มาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   1 ต.ค. 2563 129
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน   1 ต.ค. 2563 126
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   1 ต.ค. 2563 127
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   1 ต.ค. 2563 140
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   27 ธ.ค. 2562 115
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 121