องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวกิตติอร กิติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 08-1718-5559


นางจินตนา อุตมะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาววิราวัลย์ กาละปักษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ


นางสาวจริญญา เครือแวงมล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายมงกุฏ บุญเข้ม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนราภรณ์ ธนูศร
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรุ่งทิวา วระเกตุ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้