องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวกิตติอร กิติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 08-1718-5559


นางจินตนา อุตมะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาววิราวัลย์ กาละปักษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวจริญญา เครือแวงมล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวนราภรณ์ ธนูศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรุ่งทิวา วระเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวจินตนา ดวงเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี