องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวเลือกตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 5 พ.ค. 2566 287
ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3 พ.ค. 2566 308
สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 3 พ.ค. 2566 277
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง 3 พ.ค. 2566 314
แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ 3 พ.ค. 2566 309
สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 3 พ.ค. 2566 284
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 พ.ค. 2566 283
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 89
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี 3 เม.ย. 2566 68
แบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง และแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 24 มี.ค. 2566 112
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 3 มี.ค. 2566 91
ถก ไม่ เถียง 30 พ.ย. 542 97