องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสมจิตร กันหาวรรค
นายก อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 09-9392-9598


นายสมาน โสภาที
รองนายก อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 09-3350-4852


นายสมศรี ศรีมะเรือง
รองนายก อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 09-3453-3494


นายสิงหล บุญพจน์
เลขานุการนายก อบต.คูเมือง
เบอร์โทร : 06-5991-8092