องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

รายชื่อสถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
https://drive.google.com/drive/folders/1OsHdVhVci6fX2q91YAFrpjxYc7IbVsjm
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566   View : 6
ข่าวเลือกตั้ง
ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง  (ดู 11)
ถก ไม่ เถียง  (ดู 9)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566  (ดู 6)
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  (ดู 4)
ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ดู 5)
สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  (ดู 6)
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง  (ดู 10)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :