องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


ออนไลน์ : 9

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563   30 ส.ค. 2566 15
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563   30 ส.ค. 2566 19
ข้อบัญญัติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2563   30 ส.ค. 2566 16
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562   20 ธ.ค. 2565 27
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558   30 ต.ค. 2558 20