องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 13

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2563 174
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย   1 ต.ค. 2563 189
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 2563 122
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ต.ค. 2563 463
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 2563 135
การให้บริการเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   1 ต.ค. 2563 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   1 ต.ค. 2563 108
ภาษีป้าย   1 ต.ค. 2563 103
ภาษีบำรุงท้องที่   1 ต.ค. 2563 108
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ต.ค. 2563 178
คู่มือประชาชนการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   6 ม.ค. 2563 101