องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 12

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2563 219
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย   1 ต.ค. 2563 229
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 2563 143
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ต.ค. 2563 532
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 2563 161
การให้บริการเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   1 ต.ค. 2563 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   1 ต.ค. 2563 128
ภาษีป้าย   1 ต.ค. 2563 130
ภาษีบำรุงท้องที่   1 ต.ค. 2563 141
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 ต.ค. 2563 327
คู่มือประชาชนการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   6 ม.ค. 2563 126