องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนด้านจริยธรรมในองค์กร


ออนไลน์ : 20

การขับเคลื่อนด้านจริยธรรมในองค์กร วันที่ โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   17 เม.ย. 2566 8
แนวทางในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม (Do’s & Don’ts)   17 มี.ค. 2566 9
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม   27 ก.พ. 2566 10