องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

การบริหารงานบุคคล อบต.


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การบริหารงานบุคคล อบต.

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

1. การวางแผนอัตรากำลัง 

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

3. การพัฒนาบุคลากร 

4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย 
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566   View : 105