องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย


ออนไลน์ : 13

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย วันที่ โหลด
ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   15 มี.ค. 2566 12
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   5 ต.ค. 2565 19
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   4 ต.ค. 2565 19
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2565 21
ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลคูเมือง ลงวันที่ 10 มี.ค. 2565   10 มี.ค. 2565 23