องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 18

คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่น   30 เม.ย. 2564 133
คุ่มือการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา   30 เม.ย. 2564 146
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา   30 เม.ย. 2564 125
คุ่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 2564 102
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   30 เม.ย. 2564 132
คุ่มือการปฏิบัติงานและงานสารบรรณ   30 เม.ย. 2564 103
คู่มือการจัดทำงบประมาณ   30 เม.ย. 2564 101
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   30 เม.ย. 2564 86
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   30 เม.ย. 2564 97
คู่มือการเลื่อนระดับ   30 เม.ย. 2564 85
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 2564 100
คู่มือคำสั่งด้านบุคลากร   30 เม.ย. 2564 99
คุ่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ)   30 เม.ย. 2564 95
คู่มือการปฏิบัติบัติงานตามพระถราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   30 เม.ย. 2564 96
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้ป่วยเอดส์   30 เม.ย. 2564 100
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 2564 98
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   1 ต.ค. 2563 91