องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 10

คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่น   30 เม.ย. 2564 186
คุ่มือการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา   30 เม.ย. 2564 211
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา   30 เม.ย. 2564 174
คุ่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 2564 145
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ   30 เม.ย. 2564 225
คุ่มือการปฏิบัติงานและงานสารบรรณ   30 เม.ย. 2564 150
คู่มือการจัดทำงบประมาณ   30 เม.ย. 2564 148
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   30 เม.ย. 2564 139
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   30 เม.ย. 2564 144
คู่มือการเลื่อนระดับ   30 เม.ย. 2564 121
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 2564 151
คู่มือคำสั่งด้านบุคลากร   30 เม.ย. 2564 142
คุ่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ)   30 เม.ย. 2564 155
คู่มือการปฏิบัติบัติงานตามพระถราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   30 เม.ย. 2564 132
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้ป่วยเอดส์   30 เม.ย. 2564 143
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 2564 140
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   1 ต.ค. 2563 189