องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 9

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   10 พ.ค. 2565 50
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   10 พ.ค. 2565 49
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   11 มี.ค. 2565 54
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562   18 พ.ค. 2562 48