องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 15

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์ สจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   18 ก.พ. 2565 64
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   18 ก.พ. 2565 55
เรื่องเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   20 เม.ย. 2564 102
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   1 ต.ค. 2563 122
เจตานรมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   15 เม.ย. 2563 118