องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ตราสัญลักษณ์


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์
          องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดความหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และสภาพภูมิศาสตร์ของชาวตำบลคูเมือง
          จังหวัดยโสธร พิจารณาแล้ว อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองใช้ตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปลี่ยนแปลงใหม่ตามที่เสนอขอ ซึ่งมีรูปสัญลักษณ์สำคัญ ได้แก่
                      บ้าน วัด โรงเรียน     หมายถึง  ความสมัครสมานสามัคคี ของชุมชนและสังคม
                      หลักเมือง                หมายถึง  ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชายึดเหนี่ยวจิตใจ
                      ปลา ข้าว น้ำ ต้นไม้  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์
                      เครื่องบิน                 หมายถึง  ความทันสมัยเจริญรุ่งเรือง
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 520