องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

► หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

► หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

► หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 


► หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

► หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

 
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566   View : 97