องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านพลไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านขาม หมู่ที่ 5,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคูเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ศพด.บ้านสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ศพด.บ้านพลไว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ศพด.บ้านคูเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ศพด.บ้านคุ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ศพด.บ้านขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบแอร์ห้องพยาบาลฉุกเฉิน เลขทะเบียน 001-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม ให้ ศพด.บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม ให้ศพด.บ้านพลไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม ให้ ศพด.บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม ให้ ศพด.บ้านคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม ให้ ศพด.บ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุครอบครัวยากจน (นายวิสิทธิ์ คุ้มบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566
ซื้อซื้อหมึกพิมพ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง การผลิตอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 001-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (งบรายหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ศพด.บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (งบรายหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ศพด.บ้านคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (งบรายหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ศพด.บ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (งบรายหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ศพด.บ้านพลไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 - โนนกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดิน สายบ้านคูเมือง - หนองตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 - โนนกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566