องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างนายสุภัควัฒน์ เวียงจันทร์ เพื่อปฎิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายศรศรี ซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายวีระพงษ์ ควรรู้ดี เพื่อปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายวรานนท์ ชาติภูธร เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายเล็ก ศรีแก้วกุล เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้าง นายยุรนันท์ นิลขาว เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายมงกุฏ บุญเข้ม บันทึกข้อมูลและดูแลระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายพิทูล สังฆะพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายพลวัฒน์ บุญดี เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายบัญชา แผ่นพงษ์ จ้างหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายเชาวนันท์ สังฆะพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนายขวัญชัย พรมศรี เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนางสาวปัทมา รังษี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนางสาวบุษยา พิมพ์พันธ์ เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนางสาวนิตยา สาระวัน จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนางสาวนิชานันท์ พันนา ช่วยเหลืองานด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนางสาวจินตหรา ศีละบุตร ช่วยเหลืองานด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนางสาวจินตนา นิลศรีี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนางสาวจินตนา ดวงเกษ ธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างนางสาวจันทิมา บุญยัง เพื่อช่วยเหลืองานด้านบันทึกข้อมูลในระบบ LTAX online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.คูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม โรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพนักงานส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมัย - บ้านนายถนอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายปราโมทย์ - ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านคุณแม่ทองผัด - บ้านคุณขจัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายร้านคุณปราณี - ร้านทองมีค้าเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ สัญญาณเตือนภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-56-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ทะเบียน 416-52-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมกระติกน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านพลไว หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนายมา กันตะยศ - บ้านนายเอกชัย นิยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เลขทะเบียน 479-65-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 5 (สายบ้านขาม - บ้านแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566