องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๒) (สายบ้านนายสงวน สิ้นโศรก - บ้านนายสมพงษ์ พิลาจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง ลงสู่ห้วยน้ำเค็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
จ้างเหมา นายคำพอง ไกรวิเศษ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางไม่ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของศพด.ในสังกัด ประจำปี 2567 (จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างเหมาสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายคุต สอนสืบ - ถนนรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 9 (สายหน้าวัด - บ้านนายบุญยืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางหนูเพชร - บ้านนายคุณาวุฒิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายพัฒนศักดิ์ - บ้านนายใส สมัครไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
ซื้อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดฟางในตะกร้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อกระติกน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-62-0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างเหมา นายคำพอง ไกรวิเศษ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างเหมา นายคำพอง ไกรวิเศษ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
จ้างเหมา นายคำพอง ไกรวิเศษ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลไว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบีบน บธ ๗๑๑๖ ยส (๐๐๑-๕๖-๐๐๐๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 7116 ยส (001-56-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จ จำนวน ๑๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
จ้างเหมาเคร่ื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 (สายคูเมือง - หนองแคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 7116 ยส (001-56-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จ จำนวน ๑๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567