องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565

วันที่ 12 -16 กันยายน  2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  ได้ดำเนิน  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565    ..... วันที่ 16 ก.ย. 2565 (ดูู 353)

เรื่องโครงการอบรม u2t for BCG. อบรมทำยาหม่องไพร และแจกันเสื่อกก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่  13-15  กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ  อบต.คูเมือง ดำเนิน โครงการอบรม  u2t for BCG.  อบรมทำยาหม่องไพร และแจกันเสื่อกก ณ ห้องประชุมสภา  อบต.คูเมือง... วันที่ 15 ก.ย. 2565 (ดูู 261)

โครงการการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ 9 กันยายน 2565 อบต.คูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร  กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง ได้ดำเนินโครงการการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์  เพิ่มพูน ปลัดอำเภอมหาชนะชัย  ร่วมนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมกิจกรรม..... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 99)

คัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565

วันนี้ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565  นำโดย นายยงยุทธ  นิชลานนท์ นายอำเภอมหาชนะชัย ต้อนรับคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 167)

กิจกรรมการเรียนการสอนนวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.คูเมือง

หน่วยการเรียนรู้หนูน้อยตาวิเศษ (เรียนรู้การคัดแยกขยะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ การส่งเสริมทักษะจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการ รวมถึงทักษะทางสติปัญญาของเด็กเล็กเป็นอย่างมาก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน..... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 576)

โครงการส่งเสริมอาชีพ(การนวดแผนไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 อบต.คูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ(การนวดแผนไทย)... วันที่ 23 ส.ค. 2565 (ดูู 132)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ถวายเพลพระฟังธรรมวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลไว

พาเด็กเข้าวัดทำบุญ สร้างสังคมเด็กเก่ง ดี มีคุณธรรม 13 ธ.ค. 2561   เป้าหมายของผู้ปกครองทุกคน นอกเหนือจากคาดหวังให้ลูกๆประสบผลสำเร็จในการเรียน การงานแล้ว ยังต้องการให้เป็นคนดีของสังคมด้วยปัจจุบันต้องยอมรับว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคสมัย อาจทำให้ครอบครั..... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 610)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกผักสวนครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.คูเมือง ปีงบประมาณ 2565

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เร..... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 376)

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย “แม่ที่ดีย่อมรู้จักส่งเสริมธำรงรักษ..... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 101)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อบต.คูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร  กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง ได้ดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจา..... วันที่ 9 ส.ค. 2565 (ดูู 216)

ศพด.บ้านขาม ทำความสะอาดห้องเรียนและของเล่น เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายในและภายนอก ร่วมทั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก (Hand foot and mouth disease) ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ซึ่งต้องเน้นเรื่องการล้างมือ ทำความสะอาดของเล่น ความสะอาดของน้ำดื่มและอาหาร หลีกเลี่..... วันที่ 8 ส.ค. 2565 (ดูู 285)

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่งในสังกัด อบต.คูเมือง

หลักการจัดประสบการณ์ของเด็กแต่ละช่วงอายุ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กล่าวไว้ว่า การจัดประสบการณ์จะต้องจัดในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น (การเล่นอย่างมีความหมาย) เช่น การที่เด็กเล่นบทบาทสมมติในการเล่นขายของ เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาจากการพูดสื่อสารกับเพื่อนในการสลับผลัดเปลี่ยนการเป็นแม่ค้าและลูกค้า..... วันที่ 2 ส.ค. 2565 (ดูู 103)

กิจกรรมรับซื้อขยะ ธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง

วันที่ 20 ก.ค. พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับ คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 93)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565

 สำหรับ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง โดย วันเข้าพรรษา 2565 ตรงกับวันพฤหัส..... วันที่ 12 ก.ค. 2565 (ดูู 128)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี) ประจำปี 2565 ศพด.บ้านคูเมือง

การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มี การพัฒนาการครบ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน ที่มีความมั่นใจกล้า แสดงออกและเป็นเยาวชนที่..... วันที่ 12 ก.ค. 2565 (ดูู 110)

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย "แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 4 รายการ ของ ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2565

... วันที่ 16 มิ.ย. 2565 (ดูู 123)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตาม”โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ บ้านพลไว,บ้านคุ้ม,บ้านสำโรง,บ้านขาม,บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1-12

วันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตาม”โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ บ้านพลไว,บ้านคุ้ม,บ้านสำโรง,บ้านขาม,บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1-12 ... วันที่ 13 มิ.ย. 2565 (ดูู 133)

การตวจติดตามนิเทศการปฎิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยนางนงค์นิจ เถาชาลี ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ... วันที่ 19 พ.ค. 2565 (ดูู 176)

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง ได้จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 4,7,10 โดยในที่ประชุมประชาชนได้เสนอให้มีการทำฝายทดน้..... วันที่ 22 เม.ย. 2565 (ดูู 168)

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ วันที่ 13 - 17 เมษายน พ.ศ.2565

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการบริการประชาชนช่วงสงกรานต์  วันที่ 13 - 17 เมษายน พ.ศ.2565... วันที่ 18 เม.ย. 2565 (ดูู 145)