องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 15

ประเพณีงานแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2566

... วันที่ 1 มี.ค. 2566 (ดูู 441)

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

... วันที่ 1 มี.ค. 2566 (ดูู 105)

ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2566

... วันที่ 1 มี.ค. 2566 (ดูู 97)

กิจกรรมการประชุมประจำเดือน

นายสมจิตร  กันหาวรรค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  กำหนดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  รับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  พร้อมกำชับให้คณะผู้บริหาร ..... วันที่ 21 ก.พ. 2566 (ดูู 67)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

... วันที่ 10 ก.พ. 2566 (ดูู 212)

งานปริวาสกรรมวัดป่าบ้านคุ้ม

ประวัติพระครูบวรธรรมานุวัตร (ครูบาวัน  ธมฺมิโก) พระครูบวรธรรมนุวัตร เดิมชื่อ วัน นามสกุล สังฆพันธ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือนยี่ เป็นบุตรของ นายทองดี  สังฆพันธ์  นางหนา  (นามสกุลเดิม พุธพันธ์)  มีพี่น้องร่วมบิดมารดาเดียวกัน ๔ คน คือ ..... วันที่ 2 ก.พ. 2566 (ดูู 308)

กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  ลงพื้นที่ให้บริการเก็บข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 เพื่อความโปร่งใสในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  ประจำปี 2566... วันที่ 30 ม.ค. 2566 (ดูู 106)

อบต.คูเมือง ประชุมประจำเดือนมกราคม มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และแจ้งประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566             องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง             เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค..... วันที่ 27 ม.ค. 2566 (ดูู 95)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนามหาชนะชัย คณะ CLM HLM กำนัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี และจนท.พช. ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (อ.โก้ อ.หน่า)และประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (คุณไก่) ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลบึงแก และศูนย์เรียนร

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2566 นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนามหาชนะชัย คณะ CLM HLM กำนัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี และจนท.พช. ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลบึง..... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 113)

ร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 5)

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เด็กและเยาวชน

... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 103)

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    วันที่  29  ธันวาคม  2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด อบต.คูเมือง จัดทำโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนที่มีสาเหตุมาจากควา..... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 108)

อบต.คูเมือง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี มหาวัชรราชธิดา

อบต.คูเมือง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี มหาวัชรราชธิดา... วันที่ 28 ธ.ค. 2565 (ดูู 100)

โครงการกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ สร้างสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ในเขตพื้..... วันที่ 22 ธ.ค. 2565 (ดูู 92)

อบต.คูเมือง จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.คูเมือง จัดโครงการสานสัมพันธ์ สร้างสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 22 ธ.ค. 2565 (ดูู 97)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

  วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.คูเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิ..... วันที่ 20 ธ.ค. 2565 (ดูู 97)

อบต.คูเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีมหาวัชรราชธิดา

อบต.คูเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีมหาวัชรราชธิดา... วันที่ 20 ธ.ค. 2565 (ดูู 64)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2... วันที่ 14 ธ.ค. 2565 (ดูู 95)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ชาติ... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 80)

ประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4ครั้งที่ 1

ประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4ครั้งที่ 1... วันที่ 1 ธ.ค. 2565 (ดูู 103)