องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการพัฒนาทักษะสมอง (EF:Executive Function) ของเด็กปฐมวัย

... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 13)

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย ประจำปี 2566

... วันที่ 18 ก.ค. 2566 (ดูู 25)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม  พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม-บ้านสำโรง  และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบ..... วันที่ 17 ก.ค. 2566 (ดูู 10)

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ประจำปี 2566

... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 32)

มอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้สูง

วันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  กองสวัสดิการสังคม ได้รับเกียรติจากท่านรองนายก นายสมาน  โสภาที  และท่านรองนายก นายสมศรี  ศรีมะเรือง  ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้สูงอายุบ้านขาม จำนวน 2 ราย คือ นางทองสี  ไชยลาศ หมู่..... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 14)

ร่วมจัดบูธประกวดจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ในหัวข้อนวัตกรรมการผลิตจานกาบหมาก การเลี้ยงผึ้งโพง การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยขยะอินทรีย์

วันที่  11  กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร   กันหาวรรค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มอบหมายให้ นางสุภาพ  สิทธิสอน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรและคณะ  ร่วมจัดบูธประกวดจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ในหัวข้อนวัตกรรมการผลิตจานกาบหมาก ก..... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 37)

ประชุมโครงการป้องกันและความคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

นที่ 10 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร  กันหาวรรค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมประชุมโครงการป้องกันและความคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบ..... วันที่ 10 ก.ค. 2566 (ดูู 16)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ดูแล (กิจกรรม : ผลิตยาหม่องว่านเขียว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ดูแล (กิจกรรม : ผลิตยาหม่องว่านเขียว) โดยมีท่านรองนายก อบต.คูเมือง นายสมาน โสภาที เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นางปนัดดา ดวงงาม ปล..... วันที่ 7 ก.ค. 2566 (ดูู 19)

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง ดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2566 ณ ห้วยน้ำเค็มบ้านสำโรง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธีนำจิตอาสาพระราชทาน กล่าวคำปฎิญาณตน โดยมี นายพิ..... วันที่ 6 ก.ค. 2566 (ดูู 71)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในการศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในการศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง&..... วันที่ 5 ก.ค. 2566 (ดูู 14)

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง เดินทางไปศึกษาดูงานพัฒนาธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง  ภายใต้โครงการศึกษาดูงานพัฒนาธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ช..... วันที่ 30 มิ.ย. 2566 (ดูู 14)

กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566

... วันที่ 22 มิ.ย. 2566 (ดูู 57)

รับมอบเงินเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.  นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จำนวน 9 หลัง เป็นเงินจำนวน 360,000 บาท โดย นางสาว..... วันที่ 14 มิ.ย. 2566 (ดูู 33)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ปี 2566

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ปี 2566... วันที่ 13 มิ.ย. 2566 (ดูู 219)

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ 2566 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันวิสาขบูชา

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566  เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ 2566 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันวิสาขบูชา ... วันที่ 31 พ.ค. 2566 (ดูู 27)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)... วันที่ 18 พ.ค. 2566 (ดูู 57)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน บัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ตรวจนิเทศน์งานการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง อบต.คูเมือง

            เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566  กลุ่มงานการเงิน บัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ตรวจนิเทศน์งานการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองคลัง อบต.คูเมือง... วันที่ 9 พ.ค. 2566 (ดูู 71)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย รพ.สต.บ้านคุ้ม และ รพ.สต.บ้านสำโรง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย รพ.สต.บ้านคุ้ม และ รพ.สต.บ้านสำโรง... วันที่ 28 เม.ย. 2566 (ดูู 80)

ตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

... วันที่ 26 เม.ย. 2566 (ดูู 111)

โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง "การผลิตอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง "การผลิตอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... วันที่ 21 เม.ย. 2566 (ดูู 48)