องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตตำบลคูเมืองทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักรปกครอดบริการสาธารณะขององค์งส่วนท้องถิ่น โดยการสแกน QR Code ตอบแบบประเมิน


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตตำบลคูเมืองทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักรปกครอดบริการสาธารณะขององค์งส่วนท้องถิ่น โดยการสแกน QR Code ตอบแบบประเมิน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตตำบลคูเมืองทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักรปกครอดบริการสาธารณะขององค์งส่วนท้องถิ่น โดยการสแกน QR Code ตอบแบบประเมิน
โพสโดย : อวิสระ   วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566   View : 186
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564  (ดู 370)
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)  (ดู 1305)
การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  (ดู 336)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)  (ดู 346)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)  (ดู 333)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URLเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 328)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 331)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :