องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ

องค์การบริหริหารส่วนตำบลคูเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
เปิดไฟล์
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566   View : 118
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564  (ดู 383)
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)  (ดู 1353)
การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  (ดู 351)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)  (ดู 364)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)  (ดู 344)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URLเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 336)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 342)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :