องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคูเมือง


ออนไลน์ : 8

Gallery :: ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคูเมือง
นางปนัดดา ดวงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายสุริยา หงษ์อินทร์ รองปลัด อบต.คูเมืองและนางพรธิดา  สาระวัน รักษาการผอ.กองการศึกษาฯลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคูเมือง
วันที่ : 10 ตุลาคม 2565   View : 95