องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2566 เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรม กา


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2566 เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรม กา
วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร  กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง และคณะ  ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2566 เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
      งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
  กิจกรรม การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้
      งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
                 กิจกรรมการปลูกและขยายพันธุ์พืช  
ดำเนิน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร  กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง และคณะ  ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2566 เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
      งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
  กิจกรรม การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้
      งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
                 กิจกรรมการปลูกและขยายพันธุ์พืช  
ดำเนิน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
วันที่ : 31 สิงหาคม 2566   View : 22