องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้พิการบ้านคุ้ม ราย นางทองจันทร์ คุ้มบุญ


ออนไลน์ : 6

Gallery :: ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้พิการบ้านคุ้ม ราย นางทองจันทร์ คุ้มบุญ
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.  กองสวัสดิการสังคม ได้รับเกียรติจากท่านนายก นายสมจิตร  กันหาวรรค  และท่านรองนายก นายสมศรี  ศรีมะเรือง  ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้พิการบ้านคุ้ม ราย นางทองจันทร์  คุ้มบุญ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 6 และได้รับความร่วมมือจากท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ด้วยดี
วันที่ : 28 สิงหาคม 2566   View : 104