องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 7

Gallery :: โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
วันที่่ 24 กรกฏาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ตำบลคูเมือง (โนนไผ่ บ้านขาม) ทั้งนี้ นายสมจิตร กันหาวรรค ประธานพิธี นำจิตอาสาพระราชทาน กล่าวคำปฎิญาณตน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต.บ้านสำโรง รพ.สต.บ้านคุ้ม ร.ร.บ้านขาม สมาชิก อบต.คูเมือง อถล. และประชาชนทั่วไป ดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 1,000 ต้น พื้นที่ 5 ไร่
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566   View : 450