องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

หน่วยตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 9

หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ โหลด
การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   2 ต.ค. 2566 23
เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567   25 ก.ย. 2566 20
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567   22 ก.ย. 2566 36
เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (้้้้Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ 2   3 ก.ค. 2566 29
เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1   20 ก.พ. 2566 40
เรื่อง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ต.ค. 2565 59
เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับชอบ   29 ก.ย. 2565 52
เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยตรวจภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   29 ก.ย. 2565 61