องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 15

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ   6 ม.ค. 2564 81
คำร้องจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 87
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 87
แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 82
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่   1 ต.ค. 2563 95
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   1 ต.ค. 2563 85
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 85
แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม   1 ต.ค. 2563 83
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2563 118
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน   1 ต.ค. 2563 79
แบบคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทรับเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 ต.ค. 2563 71
แบบคำขอขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว   1 ต.ค. 2563 79
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน   1 ต.ค. 2563 82
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี   1 ต.ค. 2563 100
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   1 ต.ค. 2563 80
แบบแสดงรายการภาษีป้าย   1 ต.ค. 2563 130
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร   1 ต.ค. 2563 76