องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 7

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ   6 ม.ค. 2564 130
คำร้องจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 127
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 130
แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 127
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่   1 ต.ค. 2563 142
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   1 ต.ค. 2563 134
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 129
แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม   1 ต.ค. 2563 152
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2563 176
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน   1 ต.ค. 2563 131
แบบคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทรับเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 ต.ค. 2563 125
แบบคำขอขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว   1 ต.ค. 2563 127
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน   1 ต.ค. 2563 136
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี   1 ต.ค. 2563 175
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   1 ต.ค. 2563 128
แบบแสดงรายการภาษีป้าย   1 ต.ค. 2563 213
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร   1 ต.ค. 2563 119