องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 4

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ   6 ม.ค. 2564 99
คำร้องจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 102
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 101
แบบบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 98
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่   1 ต.ค. 2563 110
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   1 ต.ค. 2563 99
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์   1 ต.ค. 2563 101
แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม   1 ต.ค. 2563 104
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 2563 145
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน   1 ต.ค. 2563 98
แบบคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทรับเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 ต.ค. 2563 88
แบบคำขอขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว   1 ต.ค. 2563 98
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน   1 ต.ค. 2563 104
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี   1 ต.ค. 2563 130
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   1 ต.ค. 2563 97
แบบแสดงรายการภาษีป้าย   1 ต.ค. 2563 170
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร   1 ต.ค. 2563 91