องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และรู้จักประเภทของยาเสพติด 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564   View : 279