องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองเกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีผลให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป จนถึงขณะนี้รวมระยะเวลาประมาณ 20 ปีเศษ ซึ่งสถานที่ตั้งครั้งแรกตั้งอยู่ ณ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร แต่เนื่องด้วยพื้นที่เดิมคับแคบ การติดต่อทางราชการไม่สะดวก จึงได้ย้ายที่ทำการมาที่ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตั้งแต่ประมาณปี 2547 จนถึงปัจจุบัน
วันที่ : 21 มีนาคม 2564   View : 1067