กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางพรธิดา ทวันเวท
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพรธิดา ทวันเวท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางมะลิวรรณ สุภาพ
ครู.คศ.2


นางอรุณวรรณ สาราธร
ครู.คศ.2


นางจุไรรัตน์ ชาติภูธร
ครู.คศ.2


นางนิรชา สิงห์สำราญ
ครู.คศ.2


นางราตรี โสธิธรรม
ครู.คศ.2


นางพิสมัย เวียงจันทร์
ครู.คศ.1


นางหนูเวียง ศรีปัดฐา


นางทองม้วน สมภาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววัชนีย์ บุตรอำคา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรพิน สอางค์จิตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจินตรา ศีละบุตร
จ้างเหมาบริการ


นางสาวยุพิน สาระธร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลักขณา บุญญฤทธิ์
จ้างเหมาบริการ