สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายสมคิด ต้นทัพไทย
ประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 0833785818


นายถวิล ศรีนิล
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 0860700850


นายฐานันดร คำเสมอ
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 0878720470


นายจันดี หลักบุญ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 0843352163


นายบุญเทียบ เข็มมา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 0844988098


นายพรมมา สุดเฉลียว
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 0897842468


นายมงคล ชาติดร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 0934155848


นายพล รู้คุณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 0828751397


นายไชยยนต์ จำปาพันธ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 0879380308


นายอนวัช เข็มรถ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 0884828994


นางสุภาพ สิ้นโศรก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 0852036121


นายวินัย วงษ์คำรัตน์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 0857682742


นายสมเดช ศรีระบุตร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0895316584


นายยุทธนา บุญยัง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0878756207


นายณตพล ประสานสืบ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 0852088695


นายทองแดง ประสารสืบ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 0935205501


นายวิไล น้อยหาญ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 0884677695


นายธนพล สุภาพ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 0860209791


นายเดช หงษาพล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 0807964395


นายศิลา แผ่นพงษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 0878749823