ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 27 ก.ค. 64 28
เรื่อง แจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านทราบ 30 มิ.ย. 64 32
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 27 พ.ค. 64 47
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียน(ใหม่)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ปีการศึกษา1/64 25 พ.ค. 64 37
เรื่อง ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 29 เม.ย. 64 58
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SOGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" 19 เม.ย. 64 52
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 18 มี.ค. 64 281
ประกาศ เรื่อง กำหนดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 9 มี.ค. 64 58
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีการศึกษา 2564 9 มี.ค. 64 40
การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 26 ม.ค. 64 42
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 11 ม.ค. 64 40
ใบตรวจรับพัสดุ 8 ธ.ค. 63 17
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URLเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 พ.ย. 63 48
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 16 ต.ค. 63 48
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน 5 ต.ค. 63 13
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ต.ค. 63 37
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 1 ต.ค. 63 38
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2564 1 ต.ค. 63 42
แต่งตั้งข้าราชการให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ต.ค. 63 14
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 13 ก.ค. 63 36
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 23 มี.ค. 63 20
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 27 ธ.ค. 62 16
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 61 14
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 12 ก.ย. 60 12
การมอบอำนาจให้รอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 23 พ.ย. 59 14
แจ้งคำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3 ก.พ. 59 17
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความเร็วในการบริการประชาชน 1 ต.ค. 58 13
ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน 12 ม.ค. 58 14
มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 26 ก.ย. 56 13
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 22 ส.ค. 46 16