ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 25 พ.ค. 65 12
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 29 เม.ย. 65 19
เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น 20 เม.ย. 65 71
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้รับการแนะนำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใส ตามประมวลจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ผ่านVideo Conference 23 มี.ค. 65 45
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ 11 มี.ค. 65 4
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 28 ก.พ. 65 37
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คูเมือง 28 ก.พ. 65 31
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 31 ม.ค. 65 63
เรื่อง การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี พ.ศ.2565 5 ม.ค. 65 69
เรื่อง ​การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี พ.ศ 2565 4 ม.ค. 65 92
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 21 ธ.ค. 64 79
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 21 ธ.ค. 64 74
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางองค์บริหารส่วนตำบลคูเมือง 1 ธ.ค. 64 82
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 1 ธ.ค. 64 81
เรื่อง บัญชีรายการที่สิ่งและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 26 พ.ย. 64 76
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64 0
เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 12 พ.ย. 64 74
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 ต.ค. 64 83
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 21 ต.ค. 64 81
เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 21 ต.ค. 64 82
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 20 ต.ค. 64 167
แบบพิมพ์แจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 16 ต.ค. 64 86
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 16 ต.ค. 64 75
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 11 ต.ค. 64 89
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 6 ต.ค. 64 118
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 6 ต.ค. 64 88
คู่มือประชาชนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ต.ค. 64 73
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 64 140
แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง 1 ต.ค. 64 78
คู่มือประชาชน ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น 1 ต.ค. 64 68