มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 7

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563   19 เม.ย. 64 14
มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ต.ค. 63 11
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   1 ต.ค. 63 10
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1 ต.ค. 63 9
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ต.ค. 63 7
มาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   1 ต.ค. 63 6
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน   1 ต.ค. 63 6
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   1 ต.ค. 63 4