มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   23 มี.ค. 65 20
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)   7 มี.ค. 65 30
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลส่วนราชการในสังกัด   21 ก.พ. 65 20
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลส่วนราชการในสังกัด   21 ก.พ. 65 22
เรื่อง ว่าด้วยประมวนผลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   21 ก.พ. 65 18
เรื่อง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 ก.พ. 65 20
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   21 ก.พ. 65 19
เรื่อง ข้องบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ   21 ก.พ. 65 18
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส   21 ก.พ. 65 19
เรื่อง มาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   21 ต.ค. 64 66
เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   21 ต.ค. 64 49
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   21 ต.ค. 64 45
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   21 ต.ค. 64 48
เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   21 ต.ค. 64 46
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   21 ต.ค. 64 51
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโชน์ส่วนรวม   21 ต.ค. 64 54
เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน   21 ต.ค. 64 39
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   21 ต.ค. 64 48
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564   1 ก.ย. 64 59
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563   19 เม.ย. 64 89
มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ต.ค. 63 78
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   1 ต.ค. 63 89
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1 ต.ค. 63 76
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ต.ค. 63 78
มาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   1 ต.ค. 63 73
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน   1 ต.ค. 63 70
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   1 ต.ค. 63 76
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   1 ต.ค. 63 75
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   27 ธ.ค. 62 60
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 62 62