อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตาม”โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ บ้านพลไว,บ้านคุ้ม,บ้านสำโรง,บ้านขาม,บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1-12

วันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตาม”โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ บ้านพลไว,บ้านคุ้ม,บ้านสำโรง,บ้านขาม,บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1-12 ... วันที่ 13 มิ.ย. 65 (ดูู 6)

การตวจติดตามนิเทศการปฎิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยนางนงค์นิจ เถาชาลี ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ... วันที่ 19 พ.ค. 65 (ดูู 19)

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง ได้จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 4,7,10 ... วันที่ 22 เม.ย. 65 (ดูู 30)

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ วันที่ 13 - 17 เมษายน พ.ศ.2565

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการบริการประชาชนช่วงสงกรานต์  วันที่ 13 - 17 เมษายน พ.ศ.2565... วันที่ 18 เม.ย. 65 (ดูู 18)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อควบคุมและป้องกัน โรคโควิด-19

วันนที่ 16 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ที่บ้านผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 บ้านขาม หมู่ที่ 5 ... วันที่ 16 เม.ย. 65 (ดูู 11)

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2565 งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ตำบลคูเมือง

วันที่ 11 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี  2565  งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ตำบลคูเมือง ... วันที่ 11 เม.ย. 65 (ดูู 20)

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2565

... วันที่ 15 ก.พ. 65 (ดูู 48)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564

วันที่ 25 มกราคม 2565  นางวิรัตน์ ศรีวิสุทธิ์ ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม บ้านเลขที่ 64 หมู่ 12 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับ อบต.คูเมือง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564   ..... วันที่ 25 ม.ค. 65 (ดูู 10)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมอบกล่องยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  ได้จัดสรรกล่องยังชีพให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  จำนวน  ๘  ราย  และทาง อบต.คูเมืองได้ดำเนินการมอบกล่องยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙- (COVID-๑๙) จำนวน ๘ กล่อง      วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕..... วันที่ 1 ต.ค. 64 (ดูู 93)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ป้องกันภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

... วันที่ 28 ก.ย. 64 (ดูู 109)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกกธรรมชาติ สร้างความหลากหลาย

วันที่ 28 กันยายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีเกษและคณะมอบอุปกรณ์เพื่อสารต่อโครงการให้กับชุมชนบ้านคุ้มกลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกกธรรมชาติ สร้างความหลากหลาย ..... วันที่ 28 ก.ย. 64 (ดูู 63)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร" โดย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราช

     วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564       จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนจังหวัดยโสธร"       โดย นายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงกา..... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 103)

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ของชุมชนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงโรงเรือนและการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ให้ได้ไข่ไก่

  วันที่ 16-17 กันยายน 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลคูฌมืองร่วมกับราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมในโครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ของชุมชนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงโรงเรือนและการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ให้ได้ไข่ไก่ มอบไก่พันธ์ให้กับ กลุ่มไก่พันธ์หมู่ 2 บ้านค..... วันที่ 16 ก.ย. 64 (ดูู 63)

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

          สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเหตุร้องเรียนกรณีมีผู้สูบน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทุ่งบัวแดง ซึ่งได้แจ้งให้ชาวบ้านผู้สูบน้ำให้หยุดทำการสูบน้ำดังกล่าว เพื่อการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำสาธารณะของส่วนรวมต่อไปค่ะ... วันที่ 28 มิ.ย. 64 (ดูู 67)

โครงการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น.ท่านนายกเหล่ากาชาด  กาชาดจังหวัดยโสธร ท่านนายอำเภอมหาชนะชัย ปกครองอำเภอมหาชนะชัย กิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัย แม่บ้านมหาดไทย สมาร์ทมีตำบล และอบต.คูเมือง  โครงการ " เหล่ากาชาดเยี่ยมเยือน เพื่อนสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้..... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 168)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กิจกรรม U2T สู้ภัย covid (U2T-covid week) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ติดป้ายรณรงค์ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 (เจล/สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากอน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กิจกรรม U2T สู้ภัย covid (U2T-covid week) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ติดป้ายรณรงค์ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 (เจล/สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับทาง อบต.คูเมือง และโรงเรียนทั้ง 5 ..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 275)

ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ การผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสงของกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1  บ้านคูเมือง  ตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร                        ของดีองค์ก..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 87)

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2563 ทั้ง 5 ศพด.

... วันที่ 12 พ.ค. 64 (ดูู 121)

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูเมือง ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ค่ะ... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 108)

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านสำโรง-ขาม ... วันที่ 16 เม.ย. 64 (ดูู 107)